bezdroza_logo
152764
obiektów,
zdjęć, relacji
i tras
Wyszukiwanie zaawansowane
dodaj obiekt dodaj zdjecie dodaj relacje
rejestracja

Poniższy formularz umożliwi Ci wstąpienie do świata społeczności tworzącej e-przewodniki przy współpracy z Wydawnictwem Bezdroża. Będziesz mógł dodawać swoje zdjęcia, ciekawe obiekty turystyczne (hotele, restauracje), komentować i zabierać głos w dyskusji. Dla zarejestrowanych użytkowników portalu przygotowujemy szereg konkursów z wartościowymi nagrodami.

Tutaj dowiesz się więcej o możliwościach jakie oferuje portal e-przewodniki.pl.


* informacje zawarte w polach oznaczonych gwiazdką są niedostępne dla innych użytkowników portalu

Nick
Musi zawierać 3-20 znaków. To pole nie może pozostać puste.
Hasło *
Musi być takie samo jak hasło w następnym polu. Przy ustalaniu hasła zwróć uwagę na stopień jego skomplikowania - im bardziej złożone tym bezpieczniejsze. To pole nie może pozostać puste.
Hasło powtórnie *
Musi być takie samo jak hasło w poprzednim polu. Przy ustalaniu hasła zwróć uwagę na stopień jego skomplikowania - im bardziej złożone tym bezpieczniejsze. To pole nie może pozostać puste.
Adres e-mail *
Na ten e-mail przyjdzie list aktywacyjny. Wpisz zatem adres, którego używasz na codzień. To pole nie może pozostać puste.
Portal polecił mi: *
(pole nieobowiązkowe)
Wpisz nick użytkownikaSystem E-PRZEWODNIKI.PL, działający pod adresem www.e-przewodniki.pl prowadzony jest przez firmę Amistad Sp z o. o., nr NIP 676-228-24-19, nr Regon 356893574, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pychowickiej 7.

Kontakt się z koordynatorami i moderatorami Systemu możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem kontakt@e-przewodniki.pl oraz telefonicznie pod numerem (012 269 29 61)

Regulamin

Par. 1. Postanowienia ogólne

1.System E-PRZEWODNIKI.PL, zwany dalej „Systemem” przeznaczony jest do prezentacji informacji turystycznych dotyczących regionów, miast, obiektów oraz tras, w tym informacji praktycznych dotyczących obiektów noclegowych, gastronomicznych oraz innych przydatnych podczas podróży oraz do prezentacji zdjęć atrakcji turystycznych i obiektów turystycznych.

2.Informacje oznaczone w pkt. 1 zamieszczane są w Systemie za pośrednictwem sieci Internet przez zalogowanych internautów zwanych dalej Użytkownikami Systemu. Informacje zamieszczone w systemie udostępnione są do przeglądania wszystkim odwiedzającym stronę www.e-przewodniki.pl.

3.Każdy Użytkownik Systemu rejestrując się do Systemu automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Par. 2. Bezpieczeństwo danych osobowych

1.Dane osobowe Użytkowników Systemu nie są udostępniane osobom trzecim.

2.Dokładny opis związany z przechowywaniem danych zawiera osobny dokument „Polityka Prywatności” stanowiący załącznik do Regulaminu.

Par. 3. Zamieszczanie informacji i materiałów

1.Do Systemu dane dodawane być mogą następujące elementy:
- e-przewodnik rozumiany jako internetowy przewodnik z rozbudowanym opisem zwiedzania, zdjęciami, mapami, informacjami praktycznymi i historycznymi, przygotowany przez Wydawnictwo Bezdroża przy współpracy z Użytkownikami Systemu.
- obiekt rozumiany jako punkt turystyczny np. hotel, restauracja, ciekawe miejsce i wszystkie inne praktyczne informacje, które da się umieścić na mapie i będą przydatne w czasie podróży.
- zdjęcie – fotografia w formie elektronicznej
- trasa / relacja rozumiana jako opis przebytej trasy albo relacji z podróży wraz z ciekawymi obiektami zaznaczonymi na mapie i zdjęciami.
- opinia / komentarz – opinia, opis, uwaga lub komentarz odnoszące się do danego e-przewodnika oraz tworzące dłuższe wątki wraz z opiniami innych Użytkowników Systemu.

2.Opisane w par. 2 pkt 1 Regulaminu elementy może dodawać Redakcja Systemu oraz Użytkownicy Systemu, przy czym:

a)Redakcja Systemu dodaje:
- e-przewodnik
- obiekt (w ramach danego e-przewodnika lub poza nim)
- zdjęcie (w ramach danego e-przewodnika lub poza nim)
- trasa / relacja (w ramach danego e-przewodnika lub poza nim)

b)Użytkownicy Systemu dodają:
- obiekt (w ramach danego e-przewodnika lub poza nim)
- zdjęcie (w ramach danego e-przewodnika lub poza nim) uwaga: nie powinno to być zdjęcie o charakterze rodzinnym, a więc z członkami rodziny, znajomymi itd. Tego typu zdjęcia mają charakter stricte prywatny i nie pasują do formuły i potrzeb E-przewodników.
- trasa / relacjaę (w ramach danego e-przewodnika lub poza nim)
- opinia / komentarz (w ramach danego e-przewodnika)
c)Redakcja Systemu zastrzega sobie prawo do rezygnacji z publikowania przesłanego materiału fotograficznego lub selekcji wybranych materiałów fotograficznych w przypadku materiałów o niedostatecznej jakości technicznej, większej liczby fotografii tego samego obiektu lub z innych przyczyn.
3.Aby dodać nowy obiekt (hotel, restaurację, muzeum lub inne miejsce turystyczne), zdjęcie lub trasę / relację Użytkownik Systemu powinien zarejestrować się w Systemie (wybierając login i hasło i wypełniając formularz rejestracyjny). Jeżeli Użytkownik jest członkiem Klubu Bezdrożnika wykorzystuje swój profil powstały przy okazji rejestracji do Klubu, przy czym powinien on wpisać swój nickname, który będzie się pojawiał w Systemie (i będzie widoczny dla innych) po dodaniu obiektu, zdjęcia, komentarza itd.

4.W celu umiejscowienia lokalizacji dodawanego elementu Użytkownik Systemu powinien wybrać na mapie e-przewodnik, do którego chce dodać dany element, wcisnąć poprzez kliknięcie myszką przycisk dodaj obiekt i postępować zgodnie z instrukcją.

Par. 4. Prawa do utworów, zawartość treści

1.Wszelkie opisane w par. 2 elementy (w tym opisy, komentarze, opinie, zdjęcia i in.) dodawane do Systemu przez Redakcję Systemu lub Użytkowników Systemu stanowią Utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego i podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

2.Użytkownik Systemu oświadcza, że posiada prawa do zamieszczanych przez siebie w Systemie Utworów i że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, a w konsekwencji nie stanowią żadnych zapożyczeń, powtórzeń, a także takich elementów, które mogłyby powodować o uznaniu ich za przedmiot zależnego prawa autorskiego w rozumieniu ustawy.

3.Użytkownicy Systemu wraz z zamieszczeniem w Systemie Utworów, o których mowa w par 3 pkt1 udzielają firmie Amistad sp. z o. o. (Wydawnictwo Bezdroża) na czas nieokreślony nieodpłatnej licencji niewyłącznej do Utworu, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.

4.Pola eksploatacji, o których mowa w pkt. 3 obejmują:
a)utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu lub jego części, wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu i ich zwielokrotnianie (wydawanie), drukiem w formie książkowej (techniką drukarską) oraz na nośniku elektronicznym, optycznym, magnetycznym i cyfrowym oraz innymi technikami wymienionymi w §6 ust. 2 Umowy, bez ograniczenia liczby egzemplarzy we wszystkich językach.
b)w zakresie wydawania utworu wydanie w formie luksusowej, popularnej, kieszonkowej, bogato ilustrowanej i bez ilustracji, w czasopiśmie, odcinkach i zwykłe wydanie książkowe, poprzez internet tj. utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła w czasie usług on line lub w czasie korzystania z przeglądarek internetowych.
c)obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie Utworu do obrotu bez ograniczenia liczby egzemplarzy we wszystkich znanych językach, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, a także publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d)przedruk Utworu lub jego części we wszelkiego rodzaju publikacjach, w prasie, broszurach, wykorzystania w audycjach radiowych i telewizyjnych, w folderach reklamowych, promocyjnych, katalogach ofertowych, poprzez internet i w inny sposób.,
e)utrwalenie, w tym utrwalenie na materialnych nośnikach (m.in. taśmy celuloidowe, video, dyskietki, CD-ROMy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne),
f)zwielokrotnienie techniką zapisu magnetycznego, drukarską, cyfrową, reprograficzną (m.in. w celu zapisu na taśmach celuloidowych, video, dyskietkach, CD-ROM, DVD, taśmach magnetycznych, nośnikach magnetooptycznych),
g)wprowadzenie do pamięci komputera, wykorzystanie w sieci internet lub innych sieciach komputerowych, wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), reemisja, wyświetlanie w kinie,
h)tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych (prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego).

5.Użytkownik Systemu nieodwołalnie zezwala Redakcji Amistad sp. z o. o. (Wydawnictwu Bezdroża) bez nadzoru autorskiego, na:
a)modyfikowanie Utworu, w tym m.in. do dokonywania korekt, przeróbek, zmian i adaptacji – także pojedynczych fragmentów;
b)dokonanie redakcji tekstu Utworu, w tym zastosowania koniecznych skrótów tekstu, zmiany sposobu zapisu nazw własnych, zmian w układzie poszczególnych części Utworu oraz innych zmian, koniecznych z punktu widzenia Wydawcy;
c)przy zachowaniu jednolitych kryteriów dla serii wydawniczej, charakteru publikacji itp., którego część stanowi Utwór Autora, do ujednolicenia stylu, zachowania jednolitego sposobu prezentowania informacji, likwidacji powtórzeń w teksach różnych autorów oraz ujednolicenia terminologii i nazewnictwa.
d)wykorzystania Utworu w całości lub części w publikacji, o której mowa §1 ust. 1 niniejszej Umowy, a także w innych publikacjach Wydawcy posiadających taki sam lub inny tytuł oraz taki sam lub inny zakres tematyczny co publikacja, o której mowa w §1 pkt 1 Umowy.

Par. 5. Postanowienia końcowe

1.Wszelkie logotypy, materiały graficzne oraz treści przygotowywane przez Redakcję są własnością firmy Amistad sp. z o.o. (Wydawnictwo Bezdroża) i ich wykorzystywanie przez osoby trzecie wymaga pisemnej zgody Redakcji Systemu.

2.Zabrania się zamieszczania w Systemie treści uznawanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe, sprzeczne z prawem polskim i europejskim, etyką oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:

a)niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, a także nakłaniające do jego łamania, poprzez rozprzestrzenianie jakichkolwiek informacji, mogących posłużyć do tego celu,
b)pornograficzne i erotyczne,
c)związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,
d)mogące posłużyć do zniesławienia,
e)nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu,

3.Publikowane w Systemie opinie / komentarze Użytkowników Systemu są prywatnymi opiniami, za które Redakcja Systemu nie ponosi odpowiedzialności.

4.Redakcja może usunąć konto Użytkownika Systemu, w przypadku podania przez niego fałszywych danych lub też w przypadku naruszenia innych postanowień Regulaminu.

5.Redakcja dokłada wszelkich starań by informacje i dane zamieszczone w Systemie były prawdziwe i pozbawione błędów, jednakże za ewentualne nieprawidłowości, pomyłki i dane niezgodne ze stanem faktycznym zamieszczone w Systemie Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

6.Redakcja zastrzega sobie prawo okresowego wyłączania serwisu z powodu awarii lub problemów technicznych,

7.Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać na adres mailowy: kontakt@e-przewodniki.pl lub telefonicznie: 012 269 29 61

Polityka Prywatności

Czytając, przeglądając czy używając niniejszy system internetowy (System) akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

System zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę w jakikolwiek wykorzystującą System obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzone zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: System nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów (użytkowników) Systemu.

Dane osobowe
W czasie korzystania z Systemu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub też w inny sposób.

Wymagamy tylko tych danych które są niezbędne do działania Systemu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

Niezapowiedziane wiadomości

System zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z Systemem. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Systemu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie zaś komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste, itp.) oraz informacje.

Właściciel Systemu nie odpowiada za treść przekazywanych informacji komercyjnych.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane w Systemie przy okazji wysyłania komentarzy, opinii, opisów do materiałów zamieszczonych w Systemem mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. System nie ma możliwości zabezpieczenia swych odbiorców przed osobami prywatnymi lub firmami, które dane te wykorzystują do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie w Systemie i dotyczące konkursów oraz usług i produktów nieobsługiwanych przez System (co każdorazowo jest zaznaczone) nie podlegają Polityce Prywatności.

Pliki cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Systemu mogą wykorzystywać cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika Systemu, w katalogu do tego przeznaczonym. Zawierają one jedynie krótkie informacje tekstowe, nie mogąc tym samym być programami komputerowymi (w tym np. wirusami). Cookies nie mogą gromadzić żadnych danych użytkownika, jeśli dane te nie zostaną wpisane przez stronę internetową. Samo wysłanie cookie do przeglądarki w żaden sposób nie może naruszać prywatności użytkownika. Informacje zawarte w cookies wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Obecnie wszystkie przeglądarki internetowe pozwalają kontrolować cookies, co oznacza możliwość ich usuwania oraz określania, które strony mają uprawnienia do korzystania z nich na Państwa komputerze. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której Państwo korzystają nie wpłynie negatywnie na zawartość oraz funkcjonowanie naszych stron, może ono jedynie zmniejszyć wygodę korzystania z Systemu.

Partnerzy i inne podmioty

Polityka Prywatności nie dotyczy firm lub serwisów www, których dane kontaktowe podane w Systemie lub e-mailach.
Zapoznałem się i akceptuję powyższy regulamin oraz politykę prywatności

zaloguj się do swojego profilu
Z e-przewodników mozesz korzystać całkowicie za darmo, jednak warto się tu zarejestrować i zalogować!
możesz:
dodawać ciekawe miejsca i zdjęcia ze swoich podróży
dodawać relacje i trasy z podróży
komentować i oceniać innych użytkowników
oceniać hotele, restauracje, obiekty turystyczne
ostatnio zalogowali się
Regulamin i polityka prywatności | Kontakt | Dla prasy
Portal tworzony przez Was i Wydawnictwo Bezdroża

Created by Amistad Group